Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
 
§ 1
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Abonent - osoba fizyczna, lub prawna, która złożyła zamówienie na usługę dostępu do sieci Internet przez sieć Sobieszow.pl,
 2. Abonament - opłata miesięczna za stały (nielimitowany czasowo) dostęp do Internetu,
 3. Opłata aktywacyjna - opłata za przyłączenie Abonenta do Sieci Sobieszow.pl jak również na uruchomienie usług,
 4. Sobieszow.pl - Sieć komputerowa udostępniająca Abonentom Internet, w skład której wchodzą wszelkie okablowanie i urządzenia techniczne pomiędzy przyłączem internetowym Operatora a komputerem Abonenta, zarówno poza jak i w lokalu Abonenta, w tym: okablowanie strukturalne, wydane Abonentom karty sieciowe, serwery i oprogramowanie sieciowe oraz pozostałe urządzenia techniczne wymagane do funkcjonowania sieci.
 5. Cennik - Informacje o pakietach usług, cenach, zasadach płatności,
 6. Operator – INFO-serwis Jacek Jarosz, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci internetowej Sobieszow.pl,
 7. Regulamin - niniejszy regulamin,
 8. Umowa - umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przez sieć Sobieszow.pl,
 9. BOK - Biuro Obsługi Klienta.
§ 2
 1. Operator, będąc dostawcą usług internetowych, świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.
 2. Operator jest właścicielem Sieci Sobieszow.pl.
§ 3
Operator na podstawie Regulaminu i Umowy:
 1. Zapewnia dostęp do Internetu przez sieć Sobieszow.pl.
 2. Zapewnia możliwość korzystania z pakietu usług, wskazanego przez Abonenta.
 3. Administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta.
 4. Zapewnia serwis techniczny sieci.
§ 4
 1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej po spełnieniu przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności, warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.
 2. Do prawidłowego zrealizowania usługi Zamawiający powinien posiadać urządzenie z interfejsem Ethernet. Operator zapewnia uruchomienie komputera w Sieci Sobieszow.pl tylko w przypadku posiadania jednego z systemów operacyjnych rodziny Windows. Podłączenie i uruchomienie urządzeń posiadających system operacyjny inny niż Windows dokonuje Zamawiający/Abonent samodzielnie.
§ 5
Operator zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci Sobieszow.pl, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy - w szczególności do terminowego uiszczania opłat wskazanych w Cenniku.
§ 6
W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
§ 7
 1. Abonent może zawrzeć Umowę osobiście (albo przez oboje małżonków w przypadku, gdy Abonentem jest małżeństwo) lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8
Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza Operatorowi zamówienie na świadczenie usług dostępu do sieci Sobieszow.pl i sieci Internet złożone telefonicznie lub na formularzu zamówienia dostępnym na stronie www.sobieszow.pl.
§ 9
 1. Operator zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia Umowy od spełnienia dodatkowych warunków, wynikających ze specyfiki technicznej sieci Sobieszow.pl.
 2. W celu zawarcia Umowy Abonent obowiązany jest przedstawić dokument (albo dokumenty obu małżonków w przypadku, gdy Abonentem jest małżeństwo) potwierdzający tożsamość lub status prawny.
§ 10
 1. Przyłączenie Abonenta do sieci Sobieszow.pl powinno odbywać się w obecności Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej. Pracownicy Operatora dokonujący aktywacji użytkownika w nie są upoważnieni do dokonywania napraw komputerów Abonenta.
 2. Przyłączenie Abonenta do sieci Sobieszow.pl polega na odczytaniu numeru MAC karty sieciowej zamontowanej w jego komputerze, aktywacji tego numeru MAC w serwerze sieciowym.
 3. Zapewnienie dostępu Abonenta do sieci Internet następuje z chwilą próbnego uruchomienia Internetu na komputerze Abonenta i jest potwierdzone pisemnym protokołem.
§ 11
 1. Abonentowi nie wolno:
  a. dokonywać samodzielnie napraw, modyfikacji czy konserwacji urządzeń udostępnionych przez Operatora.
  b. dokonywać jakichkolwiek ingerencji w sieć Sobieszow.pl,a w szczególności otwierać skrzynki z urządzeniami dostępowymi.
  c.  uruchamiać usługi powodujące zakłócenia w pracy sieci Sobieszow.pl – takie jak serwer DHCP
 1. Abonent zobowiązuje się używać zainstalowane przez Operatora urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.
§ 12
 1. Wszelkich ingerencji, zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w sieci Sobieszow.pl, zarówno poza jak i w lokalu Abonenta, dokonuje wyłącznie Operator bądź osoby przez niego upoważnione.
 2. Uszkodzenia elementów będących własnością Operatora, w tym w szczególności uszkodzenia kabla sieciowego i karty sieciowej, dostępowego urządzenia radiowego itp. - wynikłe z winy bądź działań Abonenta, usuwane są w całości na koszt Abonenta.
 3. Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom Operatora lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego kabla sieciowego, końcówki sieciowej, karty sieciowej, znajdujących się w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
§ 13
 1. Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody Operatora, podłączać do kabla sieciowego, (bezpośrednio lub za pomocą innych urządzeń) dodatkowych komputerów.
 2. Świadczenie przez abonenta komercyjnych usług z bezpośrednim wykorzystaniem sieci Sobieszow.pl lub poprzez nią jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody Operatora i może być związane z dodatkowymi opłatami. Przez komercyjne usługi rozumie się jakąkolwiek formę uzyskiwania przychodów.
 3. Operator może zażądać od Abonenta dostarczenia karty sieciowej do autoryzacji.
 4. Każda zmiana karty sieciowej musi być zgłoszona u Operatora w celu autoryzacji i rejestracji adresu MAC lub dokonana przez Abonenta w panelu klienta.
 5. Operator nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez Operatora karty sieciowej.
§ 14
 1. Podstawą płatności jest wyłącznie Umowa, nawet, jeśli Operator wystawia Abonentowi okresowe faktury.
 2. Zapewnienie dostępu do sieci Internet jest potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Abonenta i przedstawiciela Operatora.
 3. Z tytułu usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z sieci komputerowej Sobieszow.pl z jednoczesnym całodobowym dostępem do sieci Internet, Abonent jest zobowiązany do:
  a. wpłacenia powiększonego pierwszego abonamentu, na który składają się: opłata aktywacyjna związana z uruchomieniem dostępu do Internetu dla Abonenta na serwerze Operatora, w wysokości ustalonej w Cenniku oraz abonament za miesiąc.
  b. płacenia abonamentu miesięcznego w wysokości ustalonej w Cenniku.
 4. Wszelkie płatności na rzecz Operatora powinny być dokonywane na indywidualne konto bankowe przyznane klientowi w, podane w umowie. Konto można również pobrać ze strony internetowej www.sobieszow.pl.
 5. Płatności abonamentu miesięcznego mogą być dokonywane na wyżej wymienione konto w następujący sposób:
  a. zleceniem stałym (szczegółowych informacji udzieli bank Abonenta ),
  b. przelewem lub przekazem pocztowym,
 6. Abonent zobowiązuje się uiścić pierwszy abonament w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru usługi.
 7. Abonent obowiązany jest uiszczać regularnie należności z tytułu abonamentu do dnia wskazanego w umowie.
 8. 14 dniowa zwłoka w terminie płatności opłat pierwszego abonamentu lub abonamentu miesięcznego uprawnia Operatora do odłączenia, bez uprzedzenia, Abonenta od sieci Sobieszow.pl i może również spowodować wypowiedzenie umowy. Ponowne podłączenie Abonenta do sieci może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zaległości oraz po wpłaceniu dodatkowo opłaty manipulacyjnej.
 9. Operatorowi przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego regulowania należności.
 10. Operator wystawia Abonentom w formie elektronicznej rozliczającą fakturę VAT, którą Abonent może sobie pobrać po zalogowaniu i wydrukować ze strony internetowej: www.sobieszow.pl Jednakże podstawą płatności nie jest faktura lecz pozostaje nią umowa.
§ 15
 1. Operator jest obowiązany na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania końcówki sieciowej, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych.
 2. Za zainstalowanie końcówki sieciowej w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną, zgodnie z Cennikiem.
§ 16
 1. Z ważnych powodów, na pisemny wniosek Abonenta złożony do 10 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego następującego po zgłoszeniu wniosku.
 2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwa miesiące. Zawieszenie usługi jest możliwe jedynie raz w roku.
 3. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.
 4. Wznowienie świadczenia po okresie zawieszenia nie przekraczającym dwóch miesięcy jest bezpłatne. Za wznowienie świadczenia po okresie zawieszenia przekraczającym dwa miesiące pobiera się opłatę manipulacyjną zgodnie z Cennikiem.
§ 17
 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się w szczególności:
  a. niezastosowania się do obowiązków wynikających z § 11, 12, 13 lub 20 Regulaminu,
  b. nieuregulowania przez Abonenta co najmniej dwóch miesięcznych opłat abonamentowych.
 3. Abonent w chwili rozwiązania umowy jest zobowiązany uregulować wszystkie obciążające go zaległe należności na rzecz Operatora. Brak takiego uregulowania automatycznie uruchamia procedurę windykacyjną do windykacji sądowej włącznie.
 4. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony. Abonent i Operator uznają za skuteczne powiadomienia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu pocztowego lub elektronicznego, dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy, doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne.
 5. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości zawieszania usługi.
§ 18
Ponowne rozpoczęcie świadczenia usług po rozwiązaniu umowy, następuje po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej wg Cennika.
§ 19
 1. Umowa wygasa wskutek:
  a. wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta,
  b. utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie sieci Sobieszow.pl.
 2. Abonent jest zobowiązany powiadomić Operatora w formie pisemnej o ww. zmianach, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a termin wygaśnięcia umowy przypada na koniec miesiąca następnego po dacie dostarczeniu takiego powiadomienia.
§ 20
Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
 1. Działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń sieci Sobieszow.pl bądź innych abonentów w sieci Sobieszow.pl lub sieci Internet,
 2. Umieszczanie w sieci Sobieszow.pl lub sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania w tym wirusów, wulgaryzmów, treści obraźliwych, itp.
 3. Działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników sieci Sobieszow.pl bądź ingerowanie w ich karty sieciowe lub inne zasoby komputerowe,
 4. Używanie nieautoryzowanej karty sieciowej,
 5. Podłączanie do kabla sieciowego dodatkowych komputerów (bezpośrednio lub za pomocą urządzeń) bez uzgodnienia z Operatorem.
 6. Przeciążenie systemu poprzez wysyłanie nadmiernej ilości danych do nieistniejących odbiorców lub odbiorców, którzy sobie tego nie życzą.
 7. Wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy sieci Sobieszow.pl, zewnętrznej sieci Internet bądź komputerów innych użytkowników,
 8. Udostępnianie przez Abonenta łącza Operatora osobom trzecim.
 9. Używanie komputera sieciowego bez uziemienia.
§ 21
 1. W przypadku podłączenia do Końcówki Abonenckiej większej ilości komputerów niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia Operatorowi kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia komputera Abonenta od sieci Sobieszow.pl, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o nie przestrzeganiu przez Abonenta postanowień zawartych w § 20
 3. Ewentualne ponowne podłączenie Abonenta w takim przypadku jest związane z pobranie opłaty manipulacyjnej zgodnie z Cennikiem.
§ 22
 1. Operator zapewnia usunięcie zgłoszonej przez Abonenta awarii sieci w czasie maks. 36 godz. od jej zgłoszenia.
 2. Awarię należy zgłaszać w sposób i o czasie wynikającym z informacji o pracy BOK zamieszczonej na stronie internetowej Operatora.
 3. Za każdy dzień braku dostępu do Internetu powyżej ww. 36 godz., Abonent ma prawo do proporcjonalnej obniżki abonamentu w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiła przerwa w dostępie.
 4. Abonent ma prawo do w/w obniżki wyłącznie, jeżeli dokonał zgłoszenia przerwy w świadczeniu usługi w ciągu 7 dni od jej stwierdzenia, fakt istnienia przerwy został potwierdzony przez odpowiednie służby Operatora co Operator dokumentuje wysłaniem do Abonenta zawiadomienia w formie elektronicznego komunikatu.
 5. Brak w dostępie do Internetu spowodowany siłą wyższą (np. wyładowania atmosferyczne, kradzieże, wandalizm itp.) oraz przyczynami niezależnymi od Operatora (np. awariami systemów i łączy innych operatorów, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej) nie jest podstawą naliczania obniżek.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwerów dostępowych z powodu przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych. Operator zapewnia, że przerwy te nie będą łącznie trwały dłużej niż 24 godz./miesiąc.
 7. Operator zobowiązana jest do zawiadamiania Abonenta, w miarę możliwości, o planowanych - dłuższych niż 8 godzin przerwach w działaniu sieci - przeglądach konserwacyjnych - na 24 godz. przed ich wyznaczonym terminem. Informacje będą podawane na stronie www.sobieszow.pl
§ 23
 1. Operator ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie sieci Sobieszow.pl oraz za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że nastąpiło to wskutek siły wyższej (w tym z powodu wyładowań atmosferycznych, kradzieży itp.), z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działalności hackerów w sieci Sobieszow.pl. Informuje, że w przypadku popełnienia przestępstw dokonanych techniką komputerową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Karnego
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywanych przez Abonentów informacji w ramach funkcjonujących w Sieci Sobieszow.pl poczty elektronicznej i stron WWW.
 4. Zarządca budynku, w którym mieści się lokalizacja urządzeń sieciowych nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej.
 5. Po podłączeniu sieci Sobieszow.pl do globalnej sieci Internetowej, przepustowość transmisji internetowej zależy od warunków panujących w sieci globalnej

§ 24

Wszelkich informacji o zmianach w Cenniku, Regulaminie, wzajemnych rozliczeniach i bieżącym funkcjonowaniu sieci, Operator udziela jedynie drogą elektroniczną. Abonent ma w tym celu obowiązek założyć w sieci Sobieszow.pl darmową skrzynkę poczty elektronicznej lub przekazać Sobieszow.pl aktualny adres posiadanej poczty elektronicznej.

 

§ 25

 1. W celu założenia darmowego konta pocztowego i/lub darmowego serwera WWW należy wypełnić zamówienie oraz zapoznać się z Regulaminem, określającym zasady korzystania z darmowego serwera WWW i/lub darmowej poczty.
 2. Użytkownik wypełniając zamówienie akceptuje warunki regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Operatora w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 z 1997r. z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik podając swoje dane identyfikacyjne w zamówieniu potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w zamówieniu.
§ 26
 1. Strona WWW może być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie strony do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne
 2. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez prezentowanie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia bądź niemożności udostępnienia jego strony WWW,
  b. sposób w jaki będą wykorzystywane bezpłatne serwery WWW przez użytkowników,
  c. treści i zawartość stron WWW,
  d. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika strony WWW,
  e. przerwy w funkcjonowaniu serwisu bezpłatnych stron WWW zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Operatora,
  f.  utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.
§ 27
 1. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia darmowego konta pocztowego, jeśli będzie ono wykorzystywane niezgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem, a w szczególności, jeśli działać będzie na szkodę innych użytkowników kont lub na szkodę Operatora.
 2. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwera konta pocztowego lub strony WWW bez ostrzeżenia, jeśli:
 3. Strona lub konto nie było używane na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy (nie została w tym czasie dokonana jakakolwiek próba otwarcia strony WWW lub konta),
 4. na stronie WWW zamieszczone zostały materiały niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp., oraz propagujące przemoc,
 5. Nazwa konta lub strony WWW jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
§ 28
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. sposób w jaki użytkownik wykorzystuje swoje konto,
  b. treści i inną zawartość przesyłanych listów.
 2. Całkowitą odpowiedzialność za treść i inną zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem darmowej poczty Operatora ponosi jedynie użytkownik konta.
 
Komentarze [ 0 ]
dodaj komentarz »